Mazars Denge CEO/SUSTAINABILITY AMBASSADOR

Dünyada Benzeri Yok

Haberler - Dr. İzel Levi Coşkun - Şubat 22, 2012

Yeni TTK gerçekten bir çok batılı kanunun önünde. Hatta daha zor. Çünkü bize getirilen uygulamalar ABD’de bile yok. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni TTK’nın özellikle Alman Ticaret Kanunu’na dayandığını biliyoruz. Kanunun gerekliliklerinin kurumsal yönetim ilkeleri olan, başta şeffaflık olmak üzere, eşitlik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin ticaret hayatına yön vermesi amacına hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Söz konusu ilkeler artık tüm dünyanın kabul ettiği ve uluslararası platformda Türk şirketlerinin rekabet gücünü artıracak prensiplerdir. Elbette ticaret hayatındaki ve şirketlerdeki mevcut sistem ve iş yapış şekillerinin Yeni TTK düzenlemelerine uyumu zorlu bir süreçtir ancak sonuçlarının yine ticari faaliyete çok önemli katkıları olacağının ortaya konması gerektiğini düşünüyoruz.

Özellikle şirketleri hangi konularda güçlükler bekliyor?

1)Türkiye’de yer alan belki de 100 binlerle ifade edilebilecek anonim ve limited şirketin büyük bir bölümü gerçek anlamda şirket değildir. Ağırlıklı olarak vergisel sebeplerden fert firma veya kolektif şirket olmaları gerekirken limited veya anonim şirket olarak kurulmuşlardır. Bu yüzden de kurumsallaşmamışlar ve ileriye dönük kurumsallaşma ihtimalleri de oldukça düşüktür. Aslında bu tür şirketlerin yeni TTK’ya uyum sağlamalarını beklemek de doğru değildir. Yapılması gereken hukuki bir mekanizma oluşturularak asıllarına dönmeleri, yani fert firma ya da kollektif şirkete dönüşme imkanın kendilerine bir şekilde sağlanmasıdır. Bu yapıldığı taktirde geriye kalanların yeni TTK’ya uyum sağlamaları çok daha kolay olacaktır.

2)Şirketlerin büyük çoğunluğunda mevcut geleneksel muhasebe ve raporlama düzeninin değiştirilmesi, buna ilişkin teknolojik altyapının dönüştürülmesi gerekmektedir. Bununla bağlantılı olarak, mevcut muhasebe kadrolarının UFRS bilgisi kazanması için gerekli eğitimlerin alınması ve/veya bu konularda deneyimli kişilerin kadrolara alınması gerekmektedir. Bu konuda ciddi bir insan kaynağı sorunu yaşanmaktadır ve yaşanacaktır.

3)Bağımsız denetim geçmişi olmayan şirketlerin, bağımsız denetim sürecinde talep edilecek bilgi ve belgeleri tam, yeterli ve uygun bir şekilde sunabilmesi için gerekli hazırlıkların zamanında yapılmaması durumunda sorunlar yaşanabilir. İlk bağımsız denetim 31 Aralık 2013 mali tablolarına yönelik olarak yapılacak olmakla birlikte, açılış bilançosu olan 2012 mali tablolarının da geçmişe dönük olarak UFRS’ye uygun olarak hazırlanması ve denetlenebilir bir altyapının bağımsız denetçiye hazır sunulması gerekecektir.

4)Şirketlerin büyük çoğunluğunda mevcut işleyişte yer alan ortakların şirkete borçlanmaları konusundaki düzenlemeye uyum sorun olarak algılanmaktadır. Şirket yöneticilerinin, yakınlarının ve bu kişilerin ortak olduğu şirketlerin, şirketten ödünç alması yasaklanmaktadır. Yasak ihlal edilirse, şirket alacaklıları, yasağı ihlal eden kişilere başvurabileceklerdir.

5)Yönetim Kurulu’nun üst gözetim faaliyeti ve raporlama, risk tespiti, şeffaflık konularındaki sorumlulukları büyük önem arz etmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için gerekli önlem, sistem kurulumu için şimdiden harekete geçilmelidir. Bu konularda geç aksiyon olmak, önemli yaptırımları beraberinde getirebilir.

6)Alışılagelmiş durumun aksine, Yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemeler toplamlarının internet sitesinde yayınlanma mecburiyeti ve bu ödemelere ilişkin kıstasların ana sözleşmede ve somut içeriği itibariyle genel kurul kararında yer alması gerekliliği şeffaflık prensibi çerçevesinde getirilen düzenlemelerdir ve birçok Avrupa ülkesi için de geçerlidir.

7)Sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ciddi bir ön çalışma ve yatırım gerekmekte olduğu için özellikle KOBİ statüsündeki firmalar tarafından uyum zaman gerektirebilecektir.

Email: icoskun@mazarsdenge.com.tr
Website: www.mazarsdenge.com.tr

* Bu makale Capital Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Bu yazıyı paylaş

Yorum yok

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username